Τεχνικές Ασφαλίσεις

Τα Ασφαλιστήρια Τεχνικών Ασφαλίσεων είναι Κατά Παντός Κινδύνου συμβόλαια, δηλαδή καλύπτουν, ότι ρητά δεν εξαιρείται, σε αντίθεση με τα συμβόλαια Κατονομαζόμενων Κινδύνων στα οποία αναφέρονται οι καλύψεις που παρέχονται.

Η Support Agents,έχει την δυνατότητα να προσφέρει ένα ευρύ φάσμα καλύψεων, που αφορούν τα εξής :

·  Τους εμπλεκόμενους, 

·  Τον εξοπλισμό σε όλα τα στάδια ενός έργου,

·  Το ίδιο το έργο,

·  Ζημιές σε Τρίτους.

Με τις τεχνικές ασφαλίσεις καλύπτουμε :

Ζημιές από τυχαίο και αιφνίδιο γεγονός

Οικονομική απώλεια και

Αστική ευθύνη για κάποιες από τις κατηγορίες των  ασφαλιστηρίων που είναι:

 

Κατά παντός κινδύνου ανέγερσης (CAR)

Παρέχει ασφάλιση για τυχόν υλικές ζημιές και αστική ευθύνη που μπορεί να προκληθούν κατά την ανέγερση αστικών κτιρίων (κατοικίες, γραφεία ) , βιομηχανικών κτιρίων (εργοστάσια, αποθήκες), δημοσίων έργων(δρόμοι, γέφυρες, λιμάνια κλπ)

-H κάλυψη παρέχεται σε Ιδιώτες και σε Επιχειρήσεις.

 

Κατά παντός κινδύνου συναρμολόγησης (EAR)

Παρέχει ασφάλιση για τυχόν υλικές ζημιές και αστική ευθύνη που μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και/ή συναρμολόγησης μηχανημάτων όπως  γεννήτριες, ατμολέβητες, συμπιεστές, ανελκυστήρες, γερανούς κλπ. και πλήρεις εγκαταστάσεις παραγωγικών μονάδων και μονάδων παραγωγής ενέργειας.

-Η κάλυψη παρέχεται κυρίως σε βιομηχανίες και Επιχειρήσεις.

 

Μηχανικών βλαβών (Μ.Β)

Παρέχει ασφάλιση για υλικές ζημιές και απώλεια κέρδους σαν συνέπεια ζημιάς που οφείλεται σε μηχανική βλάβη.

Ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Ε.Ε.I.)

Παρέχει ασφάλιση για ζημιές που θα προκληθούν σε  Η/Υ και προαιρετικά το κόστος ανασύστασης αρχείων και αναπαραγωγής των προγραμμάτων.

 

Φωτοβολταϊκά 

Παρέχεται ασφάλιση για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από τυχαίο και αιφνίδιο γεγονός κατά την διάρκεια της κατασκευής και λειτουργίας των μονάδων. 

Επίσης καλύπτεται και η απώλεια κερδών και η αστική ευθύνη.

 

Facebook