Αστικής Ευθύνης

Σύμφωνα με το άρθρο 914 ΑΚ «όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει».Στη Support Agents  αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη για παροχή ασφαλιστικής κάλυψης για οποιαδήποτε Ευθύνη προκύπτει από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

Τα προγράμματα που σας προτείνουμε έχουν σκοπό να προσφέρουν την κατάλληλη ασφαλιστική κάλυψη, λαμβάνοντας υπόψιν τις μεταβαλλόμενες συνθήκες των κινδύνων της Αστικής Ευθύνης.

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης αφορά στην προστασία του ασφαλιζομένου στην περίπτωση που θα προξενήσει, με πράξη ή παράλειψή του, από αμέλεια, σωματική βλάβη (περιλαμβάνεται Ψυχική Οδύνη / Ηθική Βλάβη) ή υλική ζημιά σε τρίτο, την οποία υποχρεούται να αποκαταστήσει.

Αστική Ευθύνη ιδιώτη – οικογενειάρχη

Αστική Ευθύνη διαχειριστή πολυκατοικίας και κοινοχρήστων χώρων

Με τα προγράμματα ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης παρέχεται  επιπροσθέτως κάλυψη για τυχόν ζημιές σε τρίτους από τη λειτουργία των χώρων των επιχειρήσεων και κατά τη διάρκεια διαμονής των τρίτων σε αυτούς.

Παρέχεται ασφάλιση Ευθυνών, όπως είναι οι εξής:

·    Αστική Ευθύνη τουριστικών μονάδων

·    Αστική Ευθύνη εκπαιδευτηρίων και φροντιστηρίων

·    Αστική Ευθύνη γυμναστηρίων και αθλητικών κέντρων

·    Αστική Ευθύνη εστιατορίων και καφετεριών

·    Αστική Ευθύνη κινηματογράφων

·    Αστική Ευθύνη εμπορικών καταστημάτων

·    Αστική Ευθύνη σταθμών αυτοκινήτων

Ασφάλιση Εργοδοτικής Ευθύνης

Η ασφάλισης της Εργοδοτικής Αστικής Ευθύνης, διασφαλίζει την επιχείρηση για τις πέραν του κοινωνικού φορέα ασφάλισης απαιτήσεις του εργαζόμενου ή των μελών της οικογενείας του λόγω ατυχήματος, εξαιτίας ευθύνης της ως εργοδότη.

Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης

Η ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης παρέχει κάλυψη στον ασφαλισμένο για τυχόν λάθη και παραλείψεις κατά την άσκηση του επαγγέλματος του που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

Παρέχεται ασφάλιση Ευθυνών, όπως είναι οι εξής:

·   Αστική Ευθύνη διαμεσολαβούντων στην ασφάλιση προσώπων

·   Αστική Ευθύνη αρχιτεκτόνων και πολιτικών μηχανικών

·   Αστική Ευθύνη διοργανωτών εκδηλώσεων και εκθέσεων

·   Αστική Ευθύνη δικηγόρων και συμβολαιογράφων

·   Αστική Ευθύνη λογιστών και φοροτεχνικών

·   Αστική Ευθύνη ιατρών

·   Αστική Ευθύνη φαρμακοποιών

·   Αστική Ευθύνη Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων

·   Αστική Ευθύνη Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

·   Αστική Ευθύνη Εταιρειών Πληροφορικής

·  Ασφάλιση διευθυντών και στελεχών διοίκησης.

Οι ανάγκες της αγοράς και ο κίνδυνος των προσωπικών ευθυνών των στελεχών διοίκησης καθιστούν αναγκαία την ασφάλιση των διευθυντών και στελεχών της(Directors & Officers Liability).

Καλύπτονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Στελέχη και οι Διευθυντές της επιχείρησης, έτσι ώστε να προστατεύονται από την έκθεση τους σε οικονομικούς κινδύνους που φέρουν οι ίδιοι από την άσκηση των καθηκόντων τους.

Επιπλέον, καλύπτεται η Ευθύνη της ίδιας της εταιρείας ως Νομικό Πρόσωπο.

·  Ασφάλιση Αστικής ευθύνης Προϊόντος

Σύμφωνα με την νομοθεσία, ο παραγωγός ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος του. Η ανάγκη προστασίας του καταναλωτή απαιτεί ο ίδιος να μπορεί να στραφεί κατά του παραγωγού ή εκείνου που θεωρείται παραγωγός και να αξιώσει αποζημίωση για ένα ελαττωματικό προϊόν.

Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης Προϊόντος καλύπτει τον παραγωγό απέναντι στο θεσμικό πλαίσιο, παρέχοντας την αναγκαία κάλυψη έναντι τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες που μπορούν να προκληθούν από την χρήση των προϊόντων που παράγει ή διακινεί.

Η ασφάλιση καλύπτει την ευθύνη όλων όσων συμμετέχουν στην αλυσίδα της παραγωγικής διαδικασίας.

·  Ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την υπερθέρμανση του πλανήτη και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Με την Οδηγία 2004/35/EC (Προεδρικό Διάταγμα 148) για την περιβαλλοντική ευθύνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί με ταχείς ρυθμούς το παράδειγμα άλλων ηπείρων, διασφαλίζοντας την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”. Η διευρυμένη περιβαλλοντική νομοθεσία μπορεί να μεταφραστεί σε εκατομμύρια ευρώ εξόδων αποκατάστασης, επανόρθωσης, διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας και φυσικά ζημίες τρίτων, αποτελώντας ένα δυνητικά καταστροφικό κίνδυνο για πολλές εταιρίες.

Η ασφάλιση Περιβαλλοντικής Ευθύνης (Environmental Liability) καλύπτει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την δραστηριότητά της, παρέχοντας σε αυτήν τις απαραίτητες καλύψεις.

Facebook