Ασφάλεια Σκαφών Αναψυχής

Ασφάλεια Σκαφών Αναψυχής

Ένα σκάφος αποτελεί ένα περιουσιακό στοιχείο σημαντικής αξίας και απειλείται από μια σειρά κινδύνων που είναι πολύ περισσότεροι από κάθε άλλο μεταφορικό μέσο.

Λαμβάνοντας υπόψιν  τις ανάγκες των πελατών μας, διαμορφώνουμε και προτείνουμε το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα για την κάλυψη τόσο της υποχρεωτικής από τον νόμο αστικής ευθύνης του σκάφους, όσο και για την κάλυψη ζημιών που μπορούν να προκληθούν στο ίδιο το σκάφος. 

      Κάλυψη της Υποχρεωτικής ασφάλισης Αστικής Ευθύνης

Η κάλυψη αφορά ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε Τρίτους από υπαιτιότητα του κατόχου του σκάφους. Η κάλυψη αυτή παρέχει προστασία από τυχόν οικονομικές απώλειες που μπορεί να υποστεί ο ασφαλιζόμενος, στην περίπτωση που απαιτείται να αποζημιώσει τρίτους συνεπεία ατυχήματος ή ζημιάς, από:

 • Τραυματισμό ή θάνατο Τρίτου
 • Υλικές ζημιές σε σκάφη Τρίτων
 • Ρύπανση

      Λοιπές Καλύψεις

Παρέχεται Ασφάλιση Ιδίων Ζημιών και αφορά ζημιές που μπορεί να υποστεί το ίδιο το σκάφος από:

 • Πυρκαγιά
 • Κλοπή
 • Ζημιές από σύγκρουση ή πρόσκρουση
 • Κινδύνους θαλάσσης

Η κάλυψη αυτή προστατεύει τα περιουσιακά σας στοιχεία από τυχαία γεγονότα, τα οποία μπορεί να επιφέρουν μέχρι και την ολική απώλεια του σκάφους σας.

Δυνατότητα παροχής επιπλέον καλύψεων:

 • Αστική ευθύνη από και προς σκιέρ
 • Κάλυψη ιδίων ζημιών σε πανιά και κατάρτια κατά τη διάρκεια αγώνων
 • Μηχανικές βλάβες (εσωλέμβιες ή έσω/έξω μηχανές)
 • Ασφάλιση των προσωπικών αντικειμένων κατά την παραμονή στο σκάφος
 • Πτώση της εξωλέμβιου μηχανής στη θάλασσα
 • Κάλυψη κατά τη διάρκεια της μεταφοράς σε trailer

Οι προαναφερθείσες καλύψεις δίνονται βάση των διεθνών όρων ασφάλισης Institute Yacht Clauses Cl. 328 – 01.11.85 και σύμφωνα με τα όρια και τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ελληνικός νόμος.

Έντυπα Όρων Σκαφών

Facebook